Regulamin

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne.

Operatorem serwisu internetowego jest: Agencja fotograficzno-reklamowa Vizuo ARTUR ŁOBODZIŃSKI 

 Podwisłocze 16/170, 35-309 Rzeszów,  NIP 813 279 46 33, Regon 180552375.

Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas korzystania z serwisu, wysyłania formularzy kontaktowych, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).

Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:

- składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym

- techniczne uruchomienie usług,

- rekrutacyjne,

- fakturowanie,

- przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,

-informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,

-informowanie o planowanych pracach technicznych,

-informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,

-informowanie o zmianach regulaminów,

-realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,

-wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,

-bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.

- informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, albo w panelu klienta – szczegółowe zasady,zakres zgody wraz z powołeniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),

-Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.

Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

-Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

-Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka").

-Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

2. Wybrane metody ochrony danych.

Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

ochronę przed dostępem nieautoryzowanym

ochronę przed utratą danych

Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).

Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).

Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).

Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).

Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych,specjalistyczne systemy klimatyzacji).

Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja fotograficzno reklamowa Vizuo ARTUR ŁOBODZIŃSKI, 

Podwisłocze 16/170 

35-328 Rzeszów 

NIP 813 279 46 33, Regon 180552375

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,

b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Zapisowi mogą podlegać:

zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o adresie IP,

informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.

6. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie

Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświelić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

RAGULAMIN OGÓLNY 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ojtyty.pl 

/Niniejszy regulamin na zastosowanie do towarów zakupionych od 25 grudnia 2014 r./
 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep internetowy Ojtyty (zwany dalej „SKLEPEM”) działa pod adresem internetowym: http://www.ojtyty.pl.
Jego właścicielem jest firma:
Agencja fotograficzno reklamowa Vizuo ARTUR ŁOBODZIŃSKI 

 Podwisłocze 16/170, 35-309 Rzeszów,  NIP 813 279 46 33, Regon 180552375.

Tel. 660701945 (kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00)

e-mail kontakt@ojtyty.pl


Dane teleadresowe do korespondencji ze SKLEPEM:
Ojtyty 
Zaczernie 771a 
36-062 Zaczernie

n

ROZDZIAŁ II.

OFERTA I ZAMÓWIENIE

 1.    Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU oraz dotyczące towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.    SKLEP nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego klienta na dany towar w ilości większej niż 20 szt. lub wskazujące na sprzedaż hurtową (o wartości powyżej 3 000 zł) mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje SKLEP na podstawie odrębnej umowy.

3.    SKLEP przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.ojtyty.pl. oraz drogą e-mail na adres kontakt@ojtyty.pl

4.    W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. W przypadku błędnego wypełnienia ww. formularza, zamówienie nie będzie rozpatrywane. Po złożeniu zamówienia, do klienta SKLEPU (zwanego dalej „KUPUJĄCYM") zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do SKLEPU.

5.    Po złożeniu zamówienia KUPUJĄCY otrzyma e-mail z prośbą o zwrotne potwierdzenie zamówienia. Pracownik SKLEPU może ponadto kontaktować się z KUPUJĄCYM w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy.

7.    Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Każda rzecz z oferty sklepu internetowego www.ojtyty.pl szyta jest pod konkretne zamówienia. Dlatego też czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji. 

8.    SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów technicznych na stronach SKLEPU (niezawinionych przez SKLEP a związanych np. z atakiem hackerskim lub awarią), polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

9.    SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez KUPUJĄCEGO w trakcie procesu zamawiania.

10.    Każdorazowo o sytuacjach wskazanych w pkt. 9 i 10 KUPUJĄCY zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11.    Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, gdy KUPUJĄCY dokona jego zwrotnego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni zostanie ono anulowane. W momencie potwierdzenia przez KUPUJĄCEGO wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM.

12.    Termin przyjęcia do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień:

a) płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym SKLEPU;

b) płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

13.    Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie SKLEPU w chwili składania zamówienia.

14.    W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem, SKLEP wysyła do KUPUJĄCEGO wiadomość na jego adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia, z informacją jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Informacja ta zawiera również prośbę o podjęcie przez KUPUJĄCEGO decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

15.    W przypadku określonym w pkt. 14 KUPUJĄCY może:

a) zrezygnować z realizacji zamówienia;

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka części (paczek).

16.    Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze SKLEPEM pod adresem kontakt@ojtyty.pl. KUPUJĄCY nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

17.    Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej SKLEPU podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

18.    SKLEP zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej nowych towarów do oferty, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania, odwoływania i zmian w akcjach promocyjnych. Szczegółowe zasady danej akcji promocyjnej zostaną każdorazowo umieszczone na stronie internetowej SKLEPU.

19.    Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.

20.    Do każdego zamówienia SKLEP wystawia paragon lub na wniosek KUPUJĄCEGO fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie wymaganych odpowiednimi przepisami danych KUPUJĄCEGO wraz z jego NIP. Paragony oraz faktury są wystawiane, gdy zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

ROZDZIAŁ III.

PŁATNOŚCI
1. KUPUJĄCY może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:


przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy SKLEPU podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numeru zamówienia (dane te są niezbędne, ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego nie zrealizowanie.


2. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona płatności w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. KUPUJĄCY za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od SKLEPU informację o rozwiązaniu umowy.

ROZDZIAŁ IV.

DOSTAWA

 

1.    SKLEP realizuje dostawę towaru na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej

2.    Na czas realizacji zamówienia składa się łączny czas realizacji zamówienia przez SKLEP zgodnie z informacjami zawartymi w opisach oraz termin dostarczenia przesyłki w zależności od wybranego przez KUPUJĄCEGO operatora (poczty, firmy kurierskiej.)

3.    Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, za pośrednictwem Poczty Polskiej średnio od 2 do 5 dni roboczych.

4.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w powyższych terminach z przyczyn niezależnych od SKLEPU, pracownik SKLEPU skontaktuje się z KUPUJĄCYM w celu ustalenia dalszego postępowania.

5.    Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Towar wysyłany jest do 7 dni od chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie SKLEPU lub w przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze - od momentu, jak do SKLEPU dotrze od KUPUJĄCEGO e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, po skompletowaniu zamówienia. Na stronie internetowej SKLEPU podane są orientacyjne czasy realizacji zmówienia, w przypadku ich przekroczenia KUPUJĄCY jest o tym informowany i ma możliwość rezygnacji z zakupu.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

A.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KUPUJĄCY wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KUPUJĄCEGO weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY musi poinformować SKLEP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem). KUPUJACY może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KUPUJACY wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego KUPUJĄCEMU prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@ojtyty.pl.  W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

4.     Formularz zwrotu znajduje się na stronie sklepu http://www.ojtyty.pl/img/cms/ojtyty/pdf/formularz_zwrotu.pdf http://www.ojtyty.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.

5.     Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia,  ani nie został uszkodzony.

6.     Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

7.     Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

8.     Koszty odesłania towaru do SKLEPU ponosi KUPUJACY. 

 

B.    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP został poinformowany o decyzji KUPUJĄCEGO o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.     SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

3.     SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KUPUJĄCEGO w pierwotnej transakcji, chyba że KUPUJACY wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku KUPUJACY nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta.

 

ROZDZIAŁ VI.

REKLAMACJE

 

1.     W chwili odbioru towaru od listonosza lub kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

2.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.    Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.

5.    Reklamacje należy składać w formie elektronicznej zgodnie z formularzem na adres poczty elektronicznej SKLEPU.

6.    Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: paragon lub faktura VAT oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU.

7.    O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

8.    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary albo zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

9.    W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.

ROZDZIAŁ VII. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie http://www.ojtyty.pl. KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.

3.    Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej SKLEPU.

4.    Wiążąca dla SKLEPU i KUPUJĄCEGO jest treść regulaminu obowiązująca w trakcie zawarcia umowy.

5.    Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy SKLEPEM a KUPUJĄCYM, lub w związku z nimi, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Gdyby w terminie 30 dni od wszczęcia negocjacji lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony negocjacje nie doprowadziły do rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

6.    Treść strony internetowej SKLEPU podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronie można przechowywać na własnym komputerze tylko do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony SKLEPU, lub w przypadku gdy właścicielem praw autorskich jest inny podmiot (np. producent danego towaru) od tego podmiotu. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

7.    W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem a dotyczącym praw i obowiązków stron wynikającym z zawartej umowy mają zastosowanie właściwe przepisy określone w:

a)     ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

b)     ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

c)     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);